جواب سلام واجب است! این گزاره‌ای است که در فرهنگ ما جا افتاده و به‌عنوان یک عرف، هنجار و حتی اصل اخلاقی، درنظر گرفته می‌شود. بدین معنا که اگر کسی جواب سلام را ندهد، کاری غیراخلاقی انجام داده است.

در فضای مجازی و برای موارد گوناگون، با بسیاری از کارگزاران دولتی در ارتباط هستم؛ اما متاسفانه شاهدم که در بعضی موارد، جواب سلام و پیام‌ها را نمی‌دهند (سین کرده و جواب نداده‌اند) و در بعضی موارد، به جای جواب «سلام» گفته شده «و علیک».

آرش دو ساله ما، هنوز صحبت نمی‌کند؛ اما جسته‌گریخته واژه می‌گوید و آنچه بیش از همه در طول روز تکرار می‌کند (به خصوص در مواجهه با افراد جدید) سلام است! بیان این حرف خیلی سنگین است، اما باید به بعضی مدعیان اخلاق و ادب بگویم از این کودک دوساله یاد بگیرید!

دو بار دیدن و جواب سلام ندادنجواب سلام واجب

ایشان یکی از مسئولان آموزش عالی است که به صورت بسیار شفاف و روشن، پیشنهاد همکاری به ایشان دادم. فردای آن روز، دیدم که سین کردند و پاسخ ندادند.

این مساله، در فضای مجازی بسیار پیش می‌آید؛ گذاشتم به حساب اینکه پیام را باز کرده و فراموش کردند پاسخ بدهند.

بار دیگر سلام کردم. باز هم سین کردند و پاسخی ندادند.

به این نتیجه رسیدم که همکاری با مجموعه‌ای که مسئول آن، در این حد اخلاق را رعایت نمی‌کند، قطعاً ره به جایی نمی‌برد.

روایت پیامبر از سلام

در روایت است از پیامبر خدا، حضرت محمد که فرمودند:

إنَّ أبخَلَ الناسِ مَن بَخِلَ بِالسلامِ: همانا بخیل‌ترین مردم کسی است که از سلام کردن، امتناع ورزد.

مَن بَدَأ بِالكَلامِ قَبلَ السلامِ فلا تُجِيبُوهُ: به کسی که صحبتش را پیش از گفتن سلام آغاز کند، پاسخ ندهید.