فایل کارگاه‌های آموزشی محمدرضا شمشیرگر ؛ مدرس وزارت علوم در دانشگاه‌های دولتی کشور و راهبر کارگاه‌های آموزشی مهارتی

مدیریت منابع انسانی

(جلسه اول، جلسه دوم ، جلسه سوم، جلسه چهارم، جلسه پنجم، جلسه ششم ، جلسه هفتم ، جلسه هشتم ، جلسه نهم، جلسه دهم)

راه اندازی حرفه ای کسب و کار


دوره آموزشی مهارت های شغلی

(مسیر شغلی ، رزومه نویسی ، مصاحبه شغلی، قانون و قرارداد کار ، مهارت های مجازی، مکاتبات اداری)

دوره آموزشی مدیریت کانال های توزیع

(جلسه اولجلسه دومجلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجمجلسه ششمجلسه هفتم جلسه هشتمجلسه نهمجلسه دهم)

دوره آموزشی اصول بایگانی موثر اسناد و مدارک

(جلسه اولجلسه دومجلسه سومجلسه چهارمجلسه پنجم)

دوره آموزشی مدیریت ریسک

(جلسه اول جلسه دومجلسه سوم)

کارگاه‌های آموزشی تشکل‌های دانشجویی

کارگاه آموزشی انجمن علمی دانشجویی حرفه ای

کارگاه آموزشی تیم سازی حرفه ای

کارگاه آموزشی مستندسازی تجربیات