اگر شما یک سکه داشته باشید و من هم یک سکه داشته باشم و سکه هایمان را با هم عوض کنیم، باز هر کدام از ما یک سکه خواهیم داشت.

اما اگر شما یک ایده داشته باشید و من یک ایده داشته باشم و آن‌ها را با هم مبادله کنیم، هر کدام دارای دو ایده خواهیم بود!

این یعنی سینرژی ایده‌ها.