تا دلتان بخواهد ابزار و وسایل ارتباطی داریم،
اما ارتباطی با هم نداریم.
فقط اطلاعات به هم منتقل می‌کنیم.
– کیشلوفسکی