به قدر جذب مستمع ظاهر شود. مستمع همچون آرد است پیش خمیر کننده؛
کلام همچون آب است در آرد:
آن قدر آب ریزد که صلاح اوست.
فیه ما فیه؛ مولانا.