نقل به مضمون از «چارلز بوکوفسکی» که می‌گه:

چیزهایی هست که سال‌ها طول می‌کشد تا بفهمی.
وقتی هم که آخر سر می‌فهمی‌اش، دیگر خیلی دیر شده،
و هیچ چیز بدتر از خیلی دیر نیست!

و به قول استاد سخن، سعدی بزرگ:

مرد خرمند هنر پیشه را

عمر دو بایست در این روزگار

تا به یکی تجربه آموختن

با دگری تجربه بردن به کار

 

مهدی شامی زنجانی، 27 مرداد 1399