من شدیداً معتقدم، حتی اگر یک نفر هم اگر با نوشته‌ها یا حرف‌ها یا کارهای ما درست شود، ما جامعه را به اندازه یک نفر به جلو پیشرفت داده‌ایم.