من انسانی هستم
میان انسان‌های دیگر
بر سیاره مقدس زمین،
که بدون دیگران معنایی ندارم.

احمد شاملو (1379-1304)