نه به تاریخ ات افتخار کن نه به جغرافیایت
آنها را تو به دست نیاوردی
میزها و صندلی‌ها، ابراهیم نبوی