پیامبر خدا ؛ حضرت محمد (ص):
هنگامی که خدا بر مردمی خشمگین گردد
و عذابی ویرانگر و مسخ کننده بر زمین نفرستد،
قیمت کالاهایشان گران می شود
و باران را از آنان دریغ می‌دارد
و بدترین ها را به رهبری و فرمانروایی آنان می گمارد.
(نهج الفصاحه / حکمت ها / 675)