مجنون را می گفتند که از لیلی خوبترانند، بر تو بیاریم
او می گفت که آخر من لیلی را به‌صورت دوست نمی‌دارم و لیلی صورت نیست،
لیلی به‌دست من همچون جامیست من از آن جام شراب می‌نوشم
پس من عاشق شرابم که ازو می‌نوشم و شما را نظر بر قدحست؛ از شراب آگاه نیستید.
اگر مرا قدح زرّین بود مرصعّ بجوهر و درو سرکه باشد یا غير شراب چیزی دیگر باشد مرا آن به چه کار آید.
فیه ما فیه؛ مولانا.