برای هر کس سه راه وجود دارد :

راه اول، از اندیشه می گذرد. این والاترین راه است.
راه دوم، از تقلید می گذرد. این آسان ترین راه است.
راه سوم، از تجربه می گذرد. این تلخ ترین راه است.