به گمانم کتاب، یکی از ارزشمندترین هدیه‌هاست …

چرا که هم بیانگر آن است که طرف شما که این هدیه را می‌دهد، فردی است اهل کتاب و آن را ارزشمند می‌داند
و هم شما را در این سطح از فرهنگ می‌بیند.