گاهی به یکباره اتفاقی برای ما می‌افتد که از خودمان می‌پرسیم آخه چرا؟ …

و شاید هیچ وقت فکر نکنیم که این اتفاق ممکن است به خاطر این باشد که کمی چشمانمان را بیشتر باز کنیم!

خفتگان را خبر از عالم بیداران نیست
تا غمت پیش نیاید غم مردم نخوری

«از غزلیات سعدی»