ابلیس بر حضرت عیسی (ع) آشکار شد و گفت: تو نبودی که می‌گفتی جز آنچه خدا مقررت کرده است بر تو نرسد؟

فرمود: بلی.

گفت: پس خویشتن را از قله این کوه فرو انداز. اگر مقررت باشد که به سلامت مانی.

فرمود: خداوند را رسد که بندگان را آزماید نه بندگان که خداوند را آزمایند.