فایل کارگاه های آموزشی

مدیریت منابع انسانی (جلسه اول، جلسه دوم ، جلسه سوم، جلسه چهارم، جلسه پنجم، جلسه ششم ، جلسه هفتم ، جلسه هشتم ، جلسه نهم، جلسه دهم)

 

راه اندازی حرفه ای کسب و کار


دوره آموزشی مهارت های شغلی
(مسیر شغلی ، رزومه نویسی ، مصاحبه شغلی، قانون و قرارداد کار ، مهارت های مجازی، مکاتبات اداری)

دوره آموزشی مدیریت کانال های توزیع (جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم - جلسه هفتم - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم)

 

دوره آموزشی اصول بایگانی موثر اسناد و مدارک (جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم)

 دوره آموزشی مدیریت ریسک (جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم)

 

کارگاه آموزشی انجمن علمی دانشجویی حرفه ای

 

کارگاه آموزشی تیم سازی حرفه ای

 

کارگاه آموزشی مستندسازی تجربیات