نصیحت

افرادی که شما را نصیحت می کنند لزوماً کامل نیستند؛
اما ممکن است همان چیزی را به شما بدهند که دنبالش هستید!