استخدام افراد خبره

عقلانی نیست که افراد باهوش را استخدام کنیم و به آن ها بگوییم چکار کنند؛
بلکه آن ها را به کار می گیریم تا به ما بگویند چکار کنیم.

(استیو جابز)