علت درغگویی

از آدم دروغگو نپرس چرا دروغ گفتی
چون حتما با یک دروغ دیگر پاسخ خواهد داد.

(مارک تواین)