رنج ناشی از میل

هنگامی که میل رسیدن به چیزی داریم، سه رنج بر ما وارد می شود:

رنج نرسیدن

تا به میل نرسیدید همواره در جنگید و تشویش دارید و آرامش ندارید

رنج از دست دادن

آنگاه که به دست می آورید، نگران از دست دادن آنچه دارید هستید و مدام در رنج نگاه داشتن آنید.

رنج تکرار

بعد از آنکه به چیزی که خواستید رسیدید، بعد از مدتی دچار تکرار می شود و تازگی نخست را برای شما ندارد.


در سوی دیگر،
آرامش، شادی و امید
سه مولفه معنا هستند


(دکتر امیرعباس علی زمانی، برنامه تلویزیونی، 4 بهمن 1395)