شگفتی

گاهی شگفتی در سفر به مکان های جدید نیست؛ بلکه در دیدن با چشم هایی تازه است.

(پروست)