بزرگترین اشتباه در ارتباطات

بزرگترین اشتباهی که ما انسان ها در روابطمان مرتکب می شویم:
نصفه نیمه می شنویم،
یک چهارم درک می کنیم،
اصلاً فکر نمی کنیم و
دو برابر واکنش نشان می دهیم!