مردها

مـردها
دلتنگی هایشان را
سیگار نمی کشند
یا تویِ خیابان قدمش نمی زنند
طفلکی ها مثل زن ها،
لاک قرمز هم تسکین هیچکدام دردهایشان نیست...
مردها دلتنگی هایشان را
توی عکس هایِ پروفایلشان فریاد نمی زنند...
مردها مغـرورند...
نمی توانند نیمه شب....
مدت ها پس از رفتنت برایت پیغام بفرستند که"دلم برایت تنگ شده، بانویِ هنوزِ شعـرهایِ شبانه ام..."
مردها
دلتنگی هایشان را نمی نوشند...
مست نمی کنند...
فراموش نمی کنند...
مـردهــا
دلتنگی هایشان را می خـوابند...
آنقدر عمیق که،
شاید دیگـر هیچ صبحـی بیدارشان نکند.