وطن هتل نیست

دیوار نوشته ای در حلب:

وطن هتل نیست که وقتی خوب سرویس نداد ترکش کنیم.
ما اینجا می‌مانیم.