قضاوت

به بهلول گفتند می خواهی قاضی شوی؟

گفت: هرگز!

پرسیدند چرا ؟

گفت: نمی خواهم نادانی بین دو دانا باشم.
شاکی و متهم، هر دو اصل ماجرا را می دانند و من ساده باید حقیقت را حدس بزنم!